جمعیت فصلی

با در نظر گرفتن ساختار جمعیتی (اندازه و ترکیب جمعیت) در یک زمان معین و حرکاتی که بر جمعیت واقع می شود (مانند تولد ومرگ و میر، کوچ ومهاجرت) جامعه بشری را می توان توصیف نمود .که این عوامل برای روستای رزجرد در جدول ذیل بیان می گردد.

تغییرات جمعیتی روستای رزجرد از سال1391-1387
  1387 1388 1389 1390 1391
تولد 24 27 30 41 31
مرگ 3 10 7 10 8
کوچ 42 28 59 69 38
مهاجرت 64 34 58 42 22
جمعیت 1910 1953 1976 1998 2002

تغییرات عوامل موثر بر جمعیت روند رشد یا کاهش مستمر نداشته ، طی 5 سال اخیر درکل شاهد رشد 92 نفری جمعیت هستیم.

پیش نمایش چاپ  Print Visits آمـار بــازدید : 2558
Last Update
زمان بروز شده یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۲ - ۱۴:۴۸:۳۹